SOP Kerjasama dengan pihak luar

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) AKADEMIK

No:
                    SOP                                                  KERJASAMA DENGAN PIHAK LUAR
Tanggal: 1 Januari 2011                         Rev: 1
Ditetapkan Ketua Jurusan                       Dr. Ir. Agusabti, MSi. 
 
 
  

I.  TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai :

a. Prosedur Pelaksanaan kerjasama antara PSA dengan lembaga/pihak lain
b. Prosedur penentuan personel yang terlibat dalam kerjasama dengan lembaga/pihak lain

  

II. RUANG LINGKUP

SOP ini meliputi tata cara pengambilan keputusan untuk melaksanakan kerjasama dengan lembaga/pihak lain serta penentuan personel yang terlibat dalam kerjasama tersebut. 

  

III. DEFINISI

Lembaga/Pihak lain adalah lembaga/pihak lain di luar Program Studi Agribisnis yang legal 

 

IV. REFERENSI

Standard Operating Procedure (SOP) Kerjasama Fakultas Pertanian

 

 

V.   V. PROSEDUR :

A.Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama dengan Lembaga/Pihak lain

  1. Calon Ketua PSA diseleksi berdasarkan usulan dari dosen dengan memperhatikan kriteria yang telah ditentukan oleh Universitas.
  2. Jurusan menanyakan kesediaan calon untuk menjadi calon ketua prodi, yang dituangkan dalam surat pernyataan kesediaan.
  3. Calon ketua prodi sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang yang telah memenuhi syarat ketentuan yang berlaku.
  4. Pemilihan dilakukan dengan mengedepankan asas musyawarah, namun apabila musyawarah tidak membuahkan hasil, maka pemilihan dilakukan melalui voting.
  5. Hasil pemilihan akan dituangkan dalam berita acara yang mencantumkan nama-nama calon yang diusulkan kepada Dekan untuk ditetapkan menjadi Ketua PSA

 

B. Tata Cara penentuan personel yang terlibat dalam kerjasama

  1. Ketua dan/atau sekretaris PSA berkoordinasi dengan ketua peer group bidang yang sesuai dengan kebutuhan kerjasama untuk merencanakan pelaksanaan kerjasama.
  2. Personel yang akan terlibat/dilibatkan dalam kerjasama dapat merupakan anggota peer group bidang yang sesuai dengan kerjasama, maupun dari peer group lain, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kerjasama.
  3. Keterlibatan dosen juga didasarkan pada kesediaan, kesungguhan, beban kerja dan asas

  

Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala
Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Ketua Jurusan,

 

Dr. Ir. Agussabti, Msi
NIP. 196804081993031004